Územní plán

Schválen usnesením zastupitelstva č. 70/11  dne 06.06.2011.

Schválení změny č.1 usnesením zastupitelstva č. 236/12  dne 14.11.2013.

Pro sídlo Rochlov byla zpracována urbanistická studie (1995). Tento územně plánovací podklad již neodpovídá současnému stavu a nebyl zpracován pro celé správní území obce.

Hlavní cíle řešení

  • Navrhnout územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního uspořádání a využití území.
  • Navrhnout využití rezerv území pro nejefektivnější urbanistický rozvoj.
  • Vytvořit podklady pro technické vybavení území.
  • Určit rekulivační zásahy do území a stanovit způsob jeho dalšího využití.
  • Vymezit chráněná území, chráněné objekty, ochraná pásma a zabezpečit jejich ochranu.