Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Z PLATNÉ LEGISLATIVY

Stavební zákon rozlišuje z našeho hlediska dva druhy staveb:

  1. Stavby pozemní
  2. Stavby vodohospodářské (dnes podle Vodního zákona vodní díla).

Povolení ad a) - místně příslušný stavební úřad:
Stavební povolení pro pozemní stavby vydává místně příslušný stavební úřad, tj. ten úřad, který zároveň povoluje stavbu příp. rekonstrukci domku nebo chaty. Při stavebním povolení, ať již nové stavby nebo stavebních úprav (rekonstrukcí), které vyžadují stavební povolení, se dokladuje způsob nakládání s odpadními vodami. Pokud jsou odpadní vody jímány v akumulační jímce - žumpě, stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. Předpokládá se, že žumpa je vyvážena na čistírnu odpadních vod. Vyvážet žumpu na zemědělské anebo jiné pozemky, i když se tak stále děje, je nezákonné. 

Povolení ad b) - odbor životního prostředí u pověřených stavebních úřadů: 
Pokud jsou odpadní vody čištěny a dochází k jejich odtoku do povrchových vod (potok, rybník apod.) nebo k zasakování do vod podzemních, jedná se o vodní dílo a povolení tohoto díla přísluší příslušnému odboru životního prostředí u pověřených stavebních úřadů (dříve OÚ).

V zásadě platí, že jiné typy staveb, tj. žumpa na vyvážení a nebo čistírna odpadních vod, nejsou povoleny.

Jedná se zejména o septiky, kdy dochází často k tomu, že se nerozlišuje mezi pojmem septik a žumpa.

SEPTIK je průtočná nádrž (prakticky jako domovní čistírna), kde dochází ke zdržení odpadních vod, a tím k jejich předčištění. Z tohoto důvodu je septik rozdělen přepážkami tak, aby nedocházelo k míchaní čerstvé odpadní vody s odtékající. 

Obvyklá účinnost čištění odpadních vod v septiku je cca 20 % za předpokladu zdržení alespoň 5 dnů. Vytékající odpadní voda je obvykle bez mechanických příměsí a zapáchá typicky zahnívajícími splašky. Legálně tuto vodu nelze nikam vypouštět ani zasakovat bez dalšího dočištění např. na pískovém filtru.

SEPTIK + PÍSKOVÝ FILTR: Fakticky platí, že pokud kombinace zařízení septik s pískovým filtrem má dosáhnout účinnosti čištění jako domovní čistírna (min. 95 %), jsou investiční náklady obvykle dvojnásobné než na ČOV. Platí tedy, že instalovat např. levné tříkomorové septiky se z dlouhodobějšího hlediska nevyplatí, protože toto technické řešení není schopné plnit nejen naše současné, ale ani výhledové zákony, kdy pravděpodobně budou muset být septiky doplněny biologickou čistírnou a nebo vyváženy jako žumpa.

Pokud se občan rozhodne čistit odpadní vodu v domovní čistírně s vypouštěním předčištěné vody do povrchových nebo podzemních vod, bere na sebe povinnosti provozovatele vodního díla.
Znamená to, že:

  • musí mít zpracován projekt domovní čistírny, ať již při vypouštění do povrchových nebo podzemních vod,
  • na základě tohoto projektu dostane vodoprávní povolení stavby, které v sobě slučuje obvykle dva právní úkony. Jednak stavební povolení uvedeného vodního díla a jednak "povolení k nakládání s odpadními vodami". V tomto "povolení k nakládání s odpadními vodami" je určen požadovaný stupeň čištění odpadních vod, způsob kontroly čištění atd.
  • Po kolaudaci čistírny je povolen zkušební provoz a následně po jeho vyhodnocení pak trvalý provoz. Během zkušebního i trvalého provozu je požadována kontrola kvality čištění, kterou je třeba dokladovat rozborem vzorků na odtoku.
  • Pokud jsou předčištěné odpadní vody zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba k projektu ještě doplnit hydrogeologické posouzení, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod. Obvykle je požadován vyšší stupeň čištění než do povrchových vod a domovní čistírnu je nezbytné doplnit na odtoku ještě pískovým filtrem. Lze volit variantu i s vestavěným pískovým filtrem.

Kombinací obou technických variant je spojení domovní čistírny odpadních vod s jímkou na vyčištěnou vodu. Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. Možnosti dalšího využití vyčištěné odpadní vody závisí na stupni jejího vyčištění. V zásadě platí, že technicky je dnes možné vodu vyčistit tak, že ji lze použít zpět v domácnosti jako "vodu užitkovou". Toto řešení má velkou výhodu v tom, že se podstatně zjednodušuje legislativa. Znamená to, že pokud je voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků ať zemědělských či okrasných, nejde o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo. Je samozřejmé, že na využití předčištěné vody k zálivce jsou odlišné názory u různých úředníků. Aby se do dané problematiky vnesl pořádek, musela se sejít výkladová komise právníků k Vodnímu zákonu a zaujmout jednoznačné stanovisko. Znamená to z hlediska vodního zákona, že pokud nedochází k zasakování předčištěných odpadních vod do vod podzemních a vody jsou jímány za účelem dalšího využití, nejedná se o vodní dílo. Zároveň platí z hlediska stavebního zákona, pokud jsou pochybnosti, zda daná stavba (ČOV se žumpou) je vodním dílem či nikoliv, rozhoduje stanovisko vodoprávního úřadu. Konkrétně to znamená, že pokud vodoprávní úřad rozhodne, že čistírna se žumpou je vodním dílem, platí jeho rozhodnutí, ale občan se může důvodně ptát daného vodoprávního úřadu, z jakého důvodu zaujímá jiné stanovisko, i když na to má ze zákona právo, než výkladová komise právníků.

Pokud se jedná o novostavbu nebo podstatnou rekonstrukci na základě stavebního povolení, musí prokázat způsob likvidace odpadních vod. Může použít všechny tři výše popsané možnosti, tj. žumpu na vyvážení, čistírnu odpadních vod napojenou na vodoteč, nebo čistírnu se zasakováním odpadních vod do vod podzemních a nebo variantu čistírnu s dalším využitím vyčištěné vody.

Závěr

Za nezákonné vypouštění odpadních vod je zodpovědný producent. Kdo tedy předává své odpadní vody do fekálního vozu a nevyžádá si od přepravce potvrzení o jejich likvidaci na čističce odpadních vod, vystavuje se nebezpečí vysokých sankcí od vodoprávního úřadu nebo inspekce životního prostředí.

 zpět