Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Rochlov za rok 2020

závěrečný účet .pdf zde ke stažení (396.03 kB)

přílohy . pdf zde ke stažení (201.03 kB)

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření . pdf zde ke stažení (1.15 MB)

Obec Rochlov, IČO 00572861, podle § 17, odst.6, zák.č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů                                            
a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2020:                                        
Obec Rochlov je dle zákona č.128/2000Sb. v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a                                         
vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými                                         
postupy pro ÚSC vede podvojné účetnictví, v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.                                        
                                                                             

1. Plnění rozpočtu za období 2018 - 2020    
  2018 2019 2020
PŘÍJMY 9 917 818,76 8 211 345,68 8 451 017,83
VÝDAJE 7 739 653,44 9 368 721,50 9 463 742,33
SALDO 2 178 165,32 -1 157 375,82 -1 012 724,5

                                                 
                                        

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2020  
Třída  Skutečnost  Rozpoče schválený Rozpočet po změnách  % SR % UR  
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY  4 884672,93  5 473 200,00 5 495 210,00 89,25 88,89
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  744 045,05 1 389 400,00 1 419 400,00 53,55 52,42
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY            
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 2 822 299,85 5 585 598,00 2 822 299,85 50,53 100,00
CELKEM PŘÍJMY 8 451 017,83 12 448198,00 9 736 909,85 67,89 86,79

                   

 

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2020
Třída Skutečnost  Rozpoče schválený Rozpočet po změnách % SR % UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 474608,20 4 272 511,00  4 547 511,00 104,73 98,40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 989134,13 9 271 310,6 6 241 310,62 53,81 79,94
CELKEM VÝDAJE  9 463742,33 13 543821,62 10 788 821,62 69,87 87,72

                 
                                        

5. Financování 2020  
Název položky Skutečnost  Rozpoče schválený Rozpoče po změnách % SR % UR
Zm.sta. krát.na BÚ  1 411 364,50 1 498 383,62 1 454 671,77 94,19 97,02
Uhr.splát.dl.přij.půj   -398 640,00  -402 760,00 -402 760,00 98,98  98,98
FINANCOVÁNÍ CELKEM  1 012 724,50  1 095 623,6 1 051 911,77 92,43  96,27 

     
                                        
6. Monitoring obcí                                        
                                        
Popis    2018    2019    2020                            
1. Počet obyvatel obce    301    306    304                            
2. Příjem celkem (po konsolidaci)    9 917 818,76    8 211 345,68    8 451 017,83                            
3. Úroky    28 017,62    25 312,02    20 774,09                            
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků    398 640,00    398 640,00    398 640,00                            
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4    426 657,62    423 952,02    419 414,09                            
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2    4,30    5,16    4,96                            
7. Aktiva celkem    34 729 438,04    39 567 189,38    45 051 407,08                            
8. Cizí zdroje     5 870 664,05    5 774 663,54    7 086 195,72                            
9. Stav na bankovních účtech celkem    3 376 219,26    1 787 491,44    433 454,94                            
10. Úvěry a komunální dluhopisy    2 869 157,00    2 470 517,00    2 071 877,00                            
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy                                        
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11    2 869 157,00    2 470 517,00    2 071 877,00                            
13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7    16,90    14,59    15,73                            
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8    48,87    42,78    29,24                            
15. 8-leté saldo    -1 263 708,95    -2 920 512,69    -3 625 689,16                            
16. Oběžná aktiva    3 870 430,26    5 080 471,59    4 951 796,41                            
17. Krátkodobé závazky    512 393,38    402 000,39    735 554,72                            
18. Celková likvidita ř.16/ř.17    7,55    12,64    6,73                            
                                        
6. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2020                                        
                                        
Účet - název    Čerpání    Splátky    Zůstatek 2020                            
451 00 - Dlouhodobé úvěry-kompostárna    560 566,00    480 000,00    80 566,00                            
451 10 - Dlouhodobé úvěry-č.p. 39    2 899 231,00    907 920,00    1 991 311,00                            
CELKEM    3 459 797,00    1 387 920,00    2 071 877,00                            
                                        
11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2020                                        
                                        
Účet - název    Počáteční stav    Zůstatek k 31.12.                                
231 10 - Základní b. účet ÚSC-KB    1 029 494,61    105 965,46                                
231 40 - Základní b. účet ÚSC-ČNB    757 996,83    327 489,48                                
261 40 - Pokladna    50 357,00    18 788,00                                
261 60 - Pokladna    29 076,00    3 317,00                                
CELKEM    1 866 924,44    455 559,94                                
                                        
8. Přehled poskytnutých dotací v roce 2020 z rozpočtu obce                                        
Položka    Označení položky    Skutečnost                                
5323    Dopr. Obsluž. PK    13 244,00                                
5321    DPS Nýřany    72 000,00                                
                                        
9. Přehled přijatých dotací v roce 2020 ze státního rozpočtu                                        
                                        
Označení účelového transferu    Přiděleno Kč    Vyčerpáno Kč    Rozdíl Kč    UZ                        
Dotace na výkon státní správy    68 400,00    68 400,00    0,00                            
Covid příspěvek    380 000,00    380 000,00    0,00    98024                        
Neinvestiční-požární ochrana    3 800,00    3 800,00    0,00    14004                        
Dotace hasičárna MV    1 376 617,85    1 376 617,85    0,00    14984                        
Příspěvek obnova porostů    149 456,00    149 456,00    0,00    29014                        
Volby do zastup. krajů    31 000,00    21 549,00    9 451,00    98193                        
Asanace jehlič.dříví    5 950,00    5 950,00    0,00    29029                        
Zmírnění dopadů kůrovcové kala    476 731,00    476 731,00    0,00    29030                        
Celkem ze státního rozpočtu    2 491 954,85    2 482 503,85    9 451,00                            
                                        
10. Přehled přijatých dotací v r. 2020 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů                                        
                                        
Položka    Označení pol.    Skutečnost    Rozpoč. Schvál.    Rozpočet po změn.                        
4222-DČOV MŠ    Inv.přijaté transf.od krajů    300 000,00        300 000,00                        
                                        
                                        
11. Majetek k 31.12.2020                                        
                                        
Účet - popis    2019            2020                        
    Brutto    Korekce    Netto    Brutto    Korekce    Netto                
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m    97 659,70    -97 659,70        113 631,70    -113 631,70                    
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m    296 000,00    -126 565,00    169 435,00    296 000,00    -141 385,00    154 615,00                
021 - Stavby    12 625 785,72    -3 579 754,00    9 046 031,72    21 593 734,57    -3 798 589,00    17 795 145,57                
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.    7 391 464,24    -2 153 864,00    5 237 600,24    8 262 420,74    -2 626 655,00    5 635 765,74                
028 - Drobný dlouhodobý hmotný    1 296 599,88    -1 296 599,88        1 767 499,78    -1 767 499,78                    
031 - Pozemky    5 544 259,53        5 544 259,53    5 544 259,53        5 544 259,53                
032 - Kulturní předměty    45 224,00        45 224,00    45 224,00        45 224,00                
042 - Nedokončený dl. hmotný m    5 049 581,72        5 049 581,72    2 259 040,35        2 259 040,35                
052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot    2 140 143,00        2 140 143,00    217 800,00        217 800,00                
CELKEM    34 486 717,79    -7 254 442,58    27 232 275,21    40 099 610,67    -8 447 760,48    31 651 850,19                
z toho: oprávky k majetku celkem    -7 254 442,58            -8 447 760,48                        
                                        
12. Inventarizace                                        
Při provádění inventarizace za rok 2020 bylo postupováno dle Plánu inventur pro rok 2020.                                        
 Byly ověřeny inventurní soupisy s účetními zůstatky a skutečností k 31.12.2020. Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly.                                        
                                        
13. Příspěvková organizace                                        
                                        
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Mateřská škola Rochlov – IČO: 70994421                                        
Z rozpočtu obce byla MŠ v roce 2020 poskytnuta formou příspěvků na provoz částka 250000,-Kč.                                         
Dále bylo poskytnuto z rozpočtu obce v roce 2020 do MŠ (účetní program Fenix, notebooky pro učitelky,vývoz septiku) 114044,50 Kč.                                         
Mateřská škola hospodařila v roce 2020 se záporným hospodářským výsledkem -23463,11 Kč.                                        
                                        
Za rok 2020 byla Obecním úřadem Rochlov provedena jedna veřejnosprávní kontrola hospodaření MŠ Rochlov, kterou provedl starosta a místostarostka.                                         
Při kontrole byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v protokolu o provedené veřejnosprávní kontrole za rok 2020. Tento protokol je přílohou závěrečného účtu Obce Rochlov.                                        
Vzhledem ke zjištěným nedostatkům v protokolu o provedené kontrole hospodaření MŠ Rochlov k 30.9.2020                                           
bude provedena kontrola  hospodaření MŠ Rochlov za celé účetní období 2020.                                        
Roční účetní závěrky příspěvkové organizace, včetně všech předepsaných výkazů, jsou uloženy na Obecním úřadě Rochlov                                        
                                        
14. Kontrola hospodaření                                        
V průběhu roku byly provedeny řídící kontroly v souladu se zák. č.320/2001 sb. a vyhl. č.416/2004 sb.                                        
Přehled provedených kontrol                                        
pořad. číslo    datum kontroly    předmět kontroly    č. zápisu,                            
            typ kontroly                            
1.    23.11.2020    Hospodaření MŠ Rochlov                                
                                        
2.        Kontrola výdajů –došlých fa    FV,KV                            
    18.05.2020    Kontrola plnění rozpočtu                                
    07.10.2020                                    
                                        
3.        Dílčí kontroly zůstatků v pokladně obce    KV,FV                            
    07.10.2020                                    
                                        
4.        Kontrola hospodaření v lese    KV                            
5.    17.02.2020    Kontrola plnění usnesení    KV                            
                                        
                                        
           Legenda: FV – kontrola provedená finančním výborem                                        
                           KV – kontrola provedená kontrolním výborem                                        
                                        
Obec požádala v souladu s § 42 zákona o obcích o přezkoumání svého hospodaření Krajský úřad                                            
Plzeňského kraje.                                        
Toto přezkoumání proběhlo následovně:                                        
Vlastní audit přezkoumání hospodaření proběhl dne 1.2.2021.                                        
Závěr:                                        
Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm.a/ zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání                                            
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a  nedostatky.                                        
Celá zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rochlov je přílohou č.5.                                        
Přílohy :                                        
1.     Plnění rozpočtu příjmů a výdajů – FIN 1-12/2020- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov                                        
2.     Rozvaha ÚSC za rok 2020- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov                                        
3.     Výkaz zisků a ztrát ÚSC za rok 2020- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov                                        
4.     Příloha účetní uzávěrky ÚSC za rok 2020- k nahlédnutí na Obecním úřadě Rochlov                                        
5.     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020                                        
                                        
Závěrečného účtu obce, výsledek hospodaření, účetní závěrka a audit za rok 2020 byl projednán                                         
na veřejném zasedání zastupitelstva obce Rochlov č. 19  dne 3.5.2021            

Vyvěšeno: 2. 6. 2021

Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Zodpovídá: OU Rochlov

Zpět