Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Výzva k předložení nabídky na zakázku "Rekonstrukce požární zbrojnice"

podrobnosti zde

Výzva ke stažení zde

 

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Rekonstrukce požární zbrojnice - Rochlov“

 

1.Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:                     Obec Rochlov

Adresa:                                        Rochlov 31, 330 23 Rochlov

IČ:                                                 00572861

DIČ:                                         CZ00572861

Oprávněná osoba zadavatele: Jiří Patera, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele:   Jiří Patera, tel.603 770 665,

e-mail:rochlov.starosta@seznam.cz  

2.Informace o druhu zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí požární zbrojnice v Rochlově – budova č.p.115, č.parc.st. 70 v k.ú.Rochlov.

Rozsah a podrobný popis předmětu veřejné zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací „Rekonstrukce požární zbrojnice - Rochlov“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných stavebních prací v elektronické podobě, který je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu na stavební práce

Nejvyšší přípustná hodnota veřejné zakázky je do 6.000 000,-Kč bez DPH. Pokud uchazeč uvede v nabídce cenu vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele a po vyřazení nabídky bude uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

 

3. Prohlídka místa plnění

 • Prohlídka místa plnění po vzájemné domluvě se starostou obce Rochlov – 603 770 665

4.Místo a doba plnění

Předpokládaný termín pro realizaci díla 06/2018 – 10/2019

Rochlov č.p.115, 330 23 Nýřany

5.Lhůty a místo pro podání nabídky:

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 23.4.2018 do 11:30 hodin. Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu zadavatele.

S podanou nabídkou bude rovněž navrácena zapůjčená projektová dokumentace.

 

6.Nabídka musí být v uzavřené obálce s názvem akce a údajem „NEOTVÍRAT“

Nabídková cena bude stanovena, jako cena nejvýše přípustná a konečná v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně:

 • Krycí list nabídky – příloha č.1
 • Nabídková cena (výkaz výměr) - příloha č.2
 • Podepsaný návrh smlouvy o dílo – přípoha č.5
 • Doklady k prokázání splnění kvalifikace – Čestné prohlášení, příloha č.3

 

7.Hodnotící kritéria

 • nejnižší nabídková cena

 

8.Datum vyhodnocení nabídek

 • 23.4. v 18:00 hod na adrese sídla zadavatele

 

 

9. Závaznost nabídky

 • Zájemce je vázán svou nabídkou po dobu 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek

10. Ostatní podmínky a výhrady zadavatele

 • Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.
 • Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy pouze písemnou formou.
 • Zadavatel si vyhrazuje nepřijmout obálku s nabídkou, které nebude označena v souladu se zákonem či zadávací dokumentací, nebo která bude poškozena tak, že její obsah bude vyjímatelný.

11. Seznam příloh

 • Kricí list cenové nabídky – příloha č.1
 • Výkaz výměr – příloha č.2
 • Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – příloha č.3
 • Projektová dokumentace – příloha č.4
 • Návrh smlouvy – příloha č.5

 

 

 

V Rochlově                                                                                                    Jiří Patera

  dne 26.února 2018                                                                                  starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 19. 3. 2018

Datum sejmutí: 23. 4. 2018

Zodpovídá: OU Rochlov

Zpět